MR / GMR

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR houdt zich bezig met beleidsmatige zaken. Alle zaken m.b.t. de MR zijn vastgelegd in de wet medezeggenschap (www.infowms.nl). De MR komt 6x per jaar bij elkaar.

De volgende personen zitten in de MR:
Oudergeleding:  Annelieke van Nijkerk en Bettina  de Vries.
Personeelsgeleding: juf Esther en meester Glenn
De schooldirecteur is op verzoek als adviserend lid aanwezig.

De MR houdt zich o.a. bezig met
Het vaststellen van de schoolgids, het schoolplan, diverse protocollen. Het zijn dan vooral zaken waarin om instemming of advies wordt gevraagd. Minder uitvoerende taken. In 2023 – 2024 staan de volgende punten op de agenda van de MR:

  • Formatie
  • Schoolgids & schoolplan
  • PR & identiteit
  • Schoolontwikkeling

Een MR lid wordt gekozen door de ouder. Via de nieuwsbrief wordt een voorstel gedaan. Zonder tegenbericht volgt de benoeming. Een MR lid wordt benoemd voor 3 jaar. Dit kan daarna nog eens verlengd worden.

De notulen zijn (voor de ouders) openbaar. Ouders die dat willen kunnen de verslagen via de mail opvragen bij de voorzitter van de MR: @tjongerwerven.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De MR van iedere school heeft een vertegenwoordiging in de GMR (gemeenschappelijke MR, dus stichtingsbreed). De GMR houdt zich bezig met het bovenschoolse beleid. Marrit Wassenaar zit namens de Wegwijzer in de GMR.